اعلام خرابی

 

 

 

مشتری گرامی : لطفا جهت تسریع در رفع خرابی اعلام شده ، فرم زیر را با دقت و بصورت کامل تکمیل نمایید تا کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام نمایند.

 

اداره/سازمان/شرکت (الزامی)

نام واحد (الزامی)

آدرس (الزامی)

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

پست الکترونیک

نام و مدل دستگاه معیوب (الزامی)

شماره اموال و یا سریال دستگاه (الزامی)

شرح مختصری از خرابی