نظرسنجی

 

مشتری گرامی : ضمن سپاس و تشکر از توجه شما ، به جهت استفاده از نظرات شما در شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت در راستای افزایش رضایتمندی و هرچه بهتر ارائه نمودن کالا و خدمات ، خواهشمند است پرسشنامه ذیل را  پاسخ دهید.

لازم به ذکر است در صورت تکمیل فرم ارزیابی و نظر سنجی به قید قرعه از هدایای ویژه این بخش برخوردار خواهید شد.

 

اداره/سازمان/شرکت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس (الزامی)

پست الکترونیک (الزامی)

نام/ موضوع خدمات صورت گرفته

زمینه خدمات ارائه شده (الزامی)
 فروش خدمات شبکه/ برق اضطراری سرویس و پشتیبانی  تعمیرات و رفع خرابی

*****************************************************************************
****************************** شاخص های ارزیابی ******************************

1- کیفیت تجهیزات ارسالی  عالی خوب متوسط ضعیف

-----------------------------------

2 - میزان رضایت از تحویل به موقع سفارشات  عالی خوب متوسط ضعیف

------------------------------------------------------

3 - کیفیت انجام کار  عالی خوب متوسط ضعیف

-------------------------

4 - کفایت کادر فنی  عالی خوب متوسط ضعیف
--------------------------

5 - دسترسی به کادر فنی در مواقع ضرورت  عالی خوب متوسط ضعیف

----------------------------------------------------

6 - ارائه خدمات در مواقع ضرورت  عالی خوب متوسط ضعیف

----------------------------------------

7 - میزان همکاری با کارفرما  عالی خوب متوسط ضعیف

-----------------------------------

8 - نظم و انضباط در انجام کارها  عالی خوب متوسط ضعیف

-----------------------------------------

9 - مدیریت پروژه  عالی خوب متوسط ضعیف

-----------------------

10 - دقت در نگهداری تجهیزات کارفرما  عالی خوب متوسط ضعیف

-----------------------------------------------

11 - میزان رضایت از عملکرد پرسنل اداری  عالی خوب متوسط ضعیف

---------------------------------------------------

12 - میزان رضایت از عملکرد پرسنل فروش  عالی خوب متوسط ضعیف

----------------------------------------------------

13 - میزان رضایت از عملکرد پرسنل فنی  عالی خوب متوسط ضعیف

--------------------------------------------------

14 - سرعت پاسخگویی در ارائه خدمات  عالی خوب متوسط ضعیف

------------------------------------------------

15 - اهمیت دادن و پیگیری درخواست مشتری  عالی خوب متوسط ضعیف

--------------------------------------------------------

16 - میزان رضایت از تبلیغات و اطلاع رسانی شرکت  عالی خوب متوسط ضعیف

--------------------------------------------------------------

17 - مسئولیت پذیری پرسنل فنی در انجام کارها  عالی خوب متوسط ضعیف

-----------------------------------------------------------

18 - میزان عملکرد شرکت  عالی خوب متوسط ضعیف

----------------------------------

توضیحات