گواهینامه های پایا رایانه

           

 

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان سمنان          شورای عالی انفورماتیک

              

سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران           سازمان امور مالیاتی استان سمنان