پشتیبانی

 

 

امروزه یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها ، تگهداری و پشتیبانی از تجهیزات موجود و اعمال تغییرات متناسب با شریط جدید و بروز رسانی و نظارت بر عملکرد آن ها می باشد که پایا رایانه با بهره گیری از متخصصین با تجربه ، نقش خود رادر این خصوص در قالب قرارداد و یا تفاهم نامه سرویس و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات به بهترین شکل ممکن ایفا می نماید.