مشاوره

 

واحد فنی و مهندسی شرکت پایا رایانه با در اختیار داشتن کارشناسان و متخصیصن فنی خود وبارعایت الزامات استانداردهای بین المللی وبا اتکا به توانایی و تجربیات چندین و چندساله خود قادر به ارایه خدمات مشاوره ، طراحی و نظارت تخصصی بر انواع شبکه می باشد

شایان ذکر است شرط لازم برای حصول نتایج مطلوب پس از اجرای پروژه های IT ، نیازسنجی، طراحی دقیق و علمی قبل از اجرا و بررسی استراتژی ها و IT Master Plan  سازمان و طراحی وآنالیز قطعات تا تحویل نهایی پروزه می باشد . بدیهی است که نقش مشاوری صدیق و امین که با شناخت نیاز مشتری بتواند بهترین راح حل را در اختیار بگذارد در این مرحله بیش از پیش خودنمایی می کند.